• Om elkaar geven maakt ons menselijk

  Geeft u ook?
 • Gewoon meer naar elkaar omkijken

  Helpt u ook mee?

Jaarverslag

Geachte relaties, leden van het Comité van Aanbeveling, en Vrienden, hierbij biedt het bestuur  van de Stichting Vrienden van WZC Humanitas Deventer het (Financiële) Jaarverslag 2023 aan.

Het bestuur spreekt daarbij de wens uit dat het Coronavirus zich steeds beter laat bestrijden, en dat de Vrienden gewoon door kunnen gaan met hun missie om het leven van de bewoners van het woon- en zorgcentrum en hun omgeving nog verder te veraangenamen.

Jaarverslagen

Download hieronder de diverse jaarverslagen.


Wij wensen u veel leesplezier en mocht u vragen hebben, laat het ons dan weten.

Beleidsplan

Doel

Het doel van de Stichting Vrienden van Woon- en zorgcentrum Humanitas te Deventer is als volgt omschreven in de statuten:

Het realiseren van sociale, culturele en innovatieve voorzieningen in de ruimste zin van het woord ten behoeve van de bewoners van woon- en zorgcentrum Humanitas te Deventer, alsmede het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. Dit uitdrukkelijk zonder het maken van winst.

De officiële naam is Stichting Vrienden van Woon- en zorgcentrum Humanitas te Deventer. Omdat dit een hele mond vol is hanteren wij in het dagelijks gebruik de naam: Vrienden van Humanitas Deventer


Missie

De missie van Vrienden van Humanitas Deventer sluit aan bij de missie van het Woon- en zorgcentrum Humanitas Deventer (kortweg Humanitas Deventer), namelijk:

Humanitas Deventer is een zelfstandig woonzorgcentrum in de Deventer wijk Keizerslanden

Voor senioren met een behoefte aan ondersteuning op gebied van wonen, welzijn en zorg.

Samen zorgen wij ervoor dat mensen zichzelf kunnen zijn in een huiselijke woonomgeving.

Dit vanuit de overtuiging dat welzijn ontzorgt.

Privacy

Vrienden van Humanitas heeft een privacy-statement opgesteld. Wilt u dit lezen?
Stuurt u dan even een mailtje.

 

Help mee Humanitas Deventer te steunen. Dank u wel!

Realisatie

Vrienden van Humanitas Deventer wil haar doelstelling en missie realiseren door o.a.

 • Het verwerven van fondsen om het doel te doen slagen; te denken valt aan het werven onder bezoekers, familieleden van bewoners, wijkbewoners, organisaties, vrijwilligers, personeel;
 • Het beschikbaar stellen van (financiële) middelen voor activiteiten en projecten;
 • Het in goed overleg met alle betrokkenen bij Humanitas Deventer mede bedenken en organiseren van projecten en activiteiten;
 • Optreden als lobbyist en ambassadeur van Humanitas Deventer;
 • Het promoten van Humanitas Deventer door onder andere: het regelmatig contact onderhouden met de Vrienden, donateurs, sponsoren en subsidiënten;
 • Het werven van nieuwe contacten en organiseren van activiteiten voor een breed publiek.
 • Nauw contact houden met Artius het cultuurpodium voor de wijk Keizerslanden;
 • Gesprekspartner zijn voor het bestuur en management van Humanitas Deventer, maar ook voor de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad;

Besteding en beheer van het vermogen

De inkomsten en reserves van Vrienden van Humanitas worden aangewend voor de doelstellingen en missie die hierboven zijn beschreven. Het beheer van de gelden ligt bij de penningmeester, die een administratie voert en periodiek in de bestuursvergadering verslag doet. Na afloop van het kalenderjaar stelt hij een financiële verantwoording op. Die wordt gecontroleerd door het management van Humanitas Deventer en gepubliceerd in het jaarverslag op de website van Vrienden van Humanitas.

Beloning en bevoegdheden van het bestuur

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden en hebben uitsluitend de mogelijkheid onkosten, gemaakt voor de uitoefening van hun functie, vergoed te krijgen.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Zoals vermeld in de statuten is het bestuur niet bevoegd overeenkomsten aan te gaan tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, noch tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid komt ook toe aan de voorzitter samen met de secretaris of samen met de penningmeester, of een andere bestuurder.

De penningmeester is uitsluitend bevoegd namens de stichting betalingen te verrichten na schriftelijke toestemming van een andere bestuurder. Het bestuur heeft besloten dat de penningmeester bedragen tot € 100,- (euro) zelfstandig zonder toestemming van een andere bestuurder mag afhandelen.

Vragen?

Voor nadere informatie over de Stichting Vrienden van WZC Humanitias Deventer of over het financieel steunen van de stichting kunt u bellen met de voorzitter, telefoon 063732 8445, of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© 2022 Stichting vrienden van Humanitas Deventer